Committees, Commissions and Boards

County AAPI Workgroup – Jodie Wang (co-chair)*

HCPSS AAPI Advisory Committee – Jean Xu (co-chair)*

HCPSS OBRC – Thomas Liu*, Jing Leng,

  • Former: Meng Zhu*, Kui Zhao, Yun Lu*, Feng Ouyang, Jean Xu

HCPSS Calendar Committee – Lili Tian*

  • Former: Vicky Wang*, Nigel Tzeng*, Hongling Zhou*, Linfeng Chen*

HCPSS DEI Committee – Ming Du*, Jing Leng, Lili Shippe

County Board of Appeals – Jean Xu

County Ethics Commission – Jean Xu

County Alcoholic Beverage Commission – Steve Chen

Police Department Advisory Board – Jean Xu

YMCA Community Leadership Board – Jean Xu

*CAPA representative