COMMUNITY INVOLVEMENT

CAPA Representatives to HCPSS Committees:

 • School Academic Calendar Committee - Linfeng Chen, Hongling Zhou, Jian Ni, Xueqing Wang, Nigel Tseng

 • Diversity, Equity and Inclusion Committee - Lili Shippe

 • Educational Equity Committee - Nancy Shih

CAPA Members on Boards and Committees:

 • HCPSS Operating Budget Review Committee - Feng Ouyang (FY2020), Jean Xu (FY2019), Chao Wu (FY2018)

 • PTAC (PTA Council) - Xuhui Zhao, Emily Yuan, Rang Wang, Hongling Zhou

 • CAC (Community Advisory Council) - Tony Du, Donald Mu, Susie Jiang, Yongmei Pan

 • GTAC (GT Advisory Committee) - Jean Xu, Hailing Zhang

 • CPAEC (Culture Proficiency and Equity Committee) - Jean Xu

 • Textbook Advisory Committee - Jian Ni

 • #OneHoward - Chao Wu

 • County Design Advisory Panel - Weiwei Jia

 • County Ethics Commission - Jean Xu

 • County Human Rights Commission - Kui Zhao

 • County Commission for Women - Lanlan Xu